STATUTUL ASOCIAŢIEI OLTCIT FAN CLUB

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Părţile:

 1. IONESCU LAURENŢIU IULIAN, cetăţean român, , în calitate de membru fondator,
 2. NĂNĂU ROBERTINO – SOLOMON, cetăţean român, , în calitate de membru fondator,
 3. PANĂ MARIUS LUCIAN, , în calitate de membru fondator,

au convenit să încheie prezentul Statut al ASOCIAŢIEI OLTCIT FAN CLUB, (denumită în cele ce urmează “Asociaţia”), în conformitate cu dispoziţiile OG nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, astfel cum a fost modificată şi completată (denumită în cele ce urmează “OG 26”), ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi în condiţiile şi termenii mai jos stipulaţi.

Art. 2 – Denumirea Asociaţiei este “ASOCIAŢIA OLTCIT FAN CLUB”, în conformitate cu dovada privind disponibilitatea şi rezervarea denumirii nr. 162634/29.08.2017, eliberată de Ministerul Justiţiei, cu valabilitate până la data de 09.02.2018.

Art. 3 – Asociaţia este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, este nepartizană politic şi acţionează în beneficiul public şi mutual nepatrimonial al membrilor ei.

Art. 4 – Sediul Asociaţiei este situat în Municipiul Craiova, str. Mihail Moxa, nr. 8, bl. H7, et. 2, ap. 10, judeţul Dolj şi poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului director.

Art. 5 – Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată.

Art. 6 – Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 200 lei şi este alcătuit exclusiv din aport în bani.

Art. 7 – Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.

 

CAPITOLUL II. SCOPURI ŞI ACTIVITĂŢI

Art. 8 – Scopurile asociaţiei sunt urmatoarele:

 1. promovarea si incurajarea conservării, restaurării și utilizării vehiculelor marca OLTCIT in conditii istorice si tehnice corecte.
 2. informarea și culitvarea interesului pentru practicarea automobilismului si a turismului automobilistic cu vehicule OLTCIT.
 3. conservarea vehiculelor OLTCIT prin actiuni de informare a detinatorilor de vehicule asupra valorii tehnice si culturale pe care acestea o reprezinta in cadrul patrimoniului universal.

 

Art. 9 – În vederea realizării scopurilor Asociaţiei, potrivit art. 8 din prezentul statut, aceasta va desfăşura urmatoarele activităţi (va avea următoarele obiective):

 1. înfiinţarea şi susţinerea de filiale ale Asociaţiei;
 2. organizarea unor baze de date, actualizabile periodic, cu membrii asociaţiei precum şi cu orice alte persoane care aderă la scopurile şi principiile asociaţiei;
 3. crearea şi administrarea unor pagini web, care să faciliteze contactul, accesul la baza de date şi la informaţii pentru persoanele interesate, și care să popularizeze activitatea asociatiei.
 4. acordarea de sprijin moral şi logistic membrilor Asociaţiei, precum şi altor persoane care aderă la scopurile şi principiile Asociaţiei;
 5. realizarea de proiecte şi programe, prin accesarea de fonduri publice sau private, interne sau internationale;
 6. colaborarea cu alte instituţii, asociaţii cu profil şi scop asemănător, şi orice alte organisme interne sau internaţionale, cu asociatii, cluburi, federatii si muzee de specialitate, precum si cu alti parteneri de profil, persoane fizice sau juridice, în vederea iniţierii de acţiuni comune şi schimburi de experienţă;
 7. iniţierea şi susţinerea de proiecte de acte normative ce vizează domenii de interes pentru Asociaţie;
 8. participarea, la solicitarea organelor legislative, guvernamentale, locale şi socio-profesionale, la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative, sau a altor reglementări ce vizează domeniile de interes ale Asociaţiei;
 9. organizarea de excursii turistice şi vizite profesionale, menite să contribuie la dezvoltarea relaţiilor asociative cu alte organizaţii şi organisme din ţară şi străinătate;
 10. exprimarea poziţiei membrilor Asociaţiei şi iniţierea de acţiuni concrete în legatură cu toate problemele de interes pentru aceştia;
 11. apărarea drepturilor şi intereselor materiale şi/sau morale ale membrilor Asociaţiei în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, române sau străine;
 12. organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de voluntariat şi filantropie pentru realizarea scopurilor asociaţiei;
 13. organizarea de cursuri, întâlniri, reuniuni, conferinţe, seminarii, simpozioane, schimburi de experienţă, expoziţii, mese rotunde, colocvii, târguri şi alte manifestări cu tematică automobilistică;
 14. organizarea si sustinerea de reuniuni de initiere in tehnicile de restaurare, conservare si intretinere a vehiculelor OLTCIT;
 15. organizarea si coordonarea de festivaluri, concursuri, parade, raliuri, expozitii, simpozioane si alte actiuni de interes sportiv, tehnic, istoric, cultural sau filantropic cu vehiculele OLTCIT detinute de membrii Asociatiei sau de invitatii acesteia.
 16. editarea si difuzarea unor programe, brosuri, afise, reviste, insigne, autocolante, pixuri, fanioane, agende, tricouri, brichete, calendare, carti postale, medalii, casete video, postere, plachete, numere de concurs, agende de bord, diplome, cupe, legitimatii, harti si itinerare de concurs, panouri specifice, invitatii, CD-uri si DVD-uri, bannere, calendare precum si alte materiale tematice, menite sa popularizeze imaginea si activitatea Asociatiei.
 17. facilitarea procurarii de documentatii, cataloage, piese de schimb si consumabile pentru membrii Asociatiei.
 18. realizarea unor emisiuni/articole pe teme legate de activitatea Asociatiei, sfaturi tehnice, file din istoria automobilului, etc. in colaborare cu posturi de radio-TV/publicatii.
 19. acordarea de consultanta pentru constituirea unui lot national de vehicule OLTCIT in vederea participarii la manifestari de gen din strainatate.
 20. initierea si participarea la dezbateri pe plan national si international legate de evolutia si dezvoltarea miscarii vehiculelor OLTCIT.
 21. initierea de orice alte actiuni privind dezvoltarea si perfectionarea activitatilor specifice.
 22. colaborarea cu autoritati si institutii publice, membri afiliati si oricare alte persoane juridice sau persoane fizice in vederea dezvoltarii activitatilor descrise de prezentul statut.
 23. acordarea de asistenta tehnica si logistica asociatiilor similare din strainatate, care organizeaza manifestari ce tranziteaza teritoriul Romaniei, pe baza de reciprocitate.
 24. colectarea de materiale, obiecte, publicatii, fotografii, si informatii referitoare la istoria automobilului OLTCIT in Romania.
 25. culitvarea interesului pentru practicarea automobilismului si a turismului automobilistic cu vehicule OLTCIT in cadrul manifestarilor organizate de Asociatie.
 26. orice alte activităţi care contribuie la realizarea scopului asociaţiei şi care nu sunt contrare ordinii de drept şi principilor şi scopurilor asociaţiei.

Art. 10 – Schimbarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei se face numai de către fondatori sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a cinci şesimi din numărul membrilor Consiliului director.

Art. 11 – În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 12 – Asociaţia se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinatate, în vederea realizării scopului şi obiectivelor sale.

Art. 13 – Asociaţia îşi poate constitui sucursale sau filiale, în ţară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.

Art. 14 – Sucursalele sau filialele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale Asociaţiei, fiind conduse de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al sucursalelor sau filialelor Asociaţiei este stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei.

 

CAPITOLUL III MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI. SANCŢIUNI.

Art. 15 – Membrii Asociaţiei sunt:

 1. membri fondatori – persoanele care au constituit asociaţia, contribuind moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului iniţial;
 2. membri asociaţi – persoanele care se asociază ulterior fondării Asociaţiei, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de art. 18 din prezentul Statut;
 3. membri de onoare – persoane fizice şi/sau persoanele juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului asociatiei; sunt consideraţi membri de onoare şi personalităţile marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive, culturale şi religioase, care s-au remarcat în domeniile de interes ale asociaţiei şi care, prin activitatea lor, o sprijină în realizarea obiectivelor acesteia.

Art. 16 – Calitatea de membru asociat al Asociaţiei se acordă de către Consiliul director, prin votul a cel putin 1/2 din numărul membrilor Consiliului.

Art. 17 – Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă de către Consiliul Director, prin votul a cel putin 1/2 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea unuia sau mai multor membri fondatori sau membri asociaţi.

Art. 18– Membri fondatori şi membri asociaţi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;
 2. să aleagă şi să fie aleşi in Consiliul director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;
 3. să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;
 4. să participe la programele derulate de Asociaţie;
 5. să aibă acces la spaţiile şi dotarile Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale, sportive, turistice şi religioase în domeniile de interes ale Asociaţiei;
 6. să aibă acces la baza de date a Asociaţiei;
 7. să se retragă din Asociaţie;
 8. orice alte drepturi prevăzute în mod expres de regulamentele Asociaţiei.

Art. 19 – Membri de onoare ai Asociaţiei beneficiază de drepturile prevazute la art. 18 lit. c), d) , e) din prezentul Statut.

Art. 20 – Obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt următoarele:

 1. să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Asociatiei;
 2. să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţie;
 3. să achite la timp cotizaţia anuală în cuantum de 120 lei la care s-au obligat, precum şi celelalte contribuţii stabilite de Adunarea Generală;
 4. să nu aducă daune morale sau materiale Asociaţiei sau mebrilor acesteia, iar în situaţia în care acestea s-au produs să le repare;
 5. să notifice Asociaţiei orice modificări intervenite cu privire la datele personale;
 6. să-şi îndeplinească orice alte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociaţie.

Art. 21 – Comisia de etică a Asociaţiei este formată din trei membri cu probitate morală desăvârşita, aleşi cu un mandat de 3 ani, şi care va avea următoarele atribuţii:

 1. propune Consiliului director acordarea calităţii de membru asociat;
 2. aplică sancţiunile ce se impun, după o cercetare disciplinară prealabilă.

Art. 22 – Sancţiunile care se pot aplica de către Comisia de etică sunt următoarele:

 1. avertisment;
 2. avertisment sever si ultimativ;
 3. suspendarea pe termen determinat din calitatea de membru al Asociaţiei şi/sau din funcţia de conducere.

Art. 23 – Sancţiunile prevazute la litera c) se aplică diferenţiat în cazul săvârşirii de către membrii Asociaţiei a urmatoarelor abateri:

 1. denigrarea activităţii asociatiei;
 2. întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natura Asociaţiei;
 3. angajarea Asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de către organele de conducere ale acesteia;
 4. abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;
 5. comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
 6. neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea, în cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociaţiei.

Art. 24 – Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

 1. prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată;
 2. prin excludere, în următoarele situaţii:
 • încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale Asociaţiei;
 • condamnarea, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi principiile Asociaţiei;
 • în caz de neplată a cotizatiei timp de 2 ani consecutivi.

Art. 25 – Hotărârea de excludere se ia de către Comitetul Director al Asociaţiei prin decizie. Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia formulată împotriva hotărârii de excludere se soluţioneaza de Adunarea Generală. De la data pronunţării deciziei de excludere a membrului şi până la soluţionarea acesteia de Adunarea Generală, calitatea de membru al Asociaţiei este suspendată. Numai în situaţia în care hotărârea de excludere a avut la bază neplata cotizaţiei, timp de 2 ani consecutivi, iar în perioada de suspendare membrul îşi acoperă debitul izvorât din neplata acesteia, suspendarea înceteaza, Adunarea Generală va lua act de acoperirea debitului, va admite contestaţia şi va respinge cererea de excludere a membrului rău-platnic, iar acesta îşi va  relua calitatea de membru cu drepturi depline.

 

 

 

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secţiunea I. Adunarea Generală

Art. 26 – Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi a membrilor asociaţi.

Art. 27 – Adunarea generală are urmatoarele atribuţii:

 1. stabileşte strategia şi a obiectivele generale ale Asociaţiei;
 2. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi situaţiile financiare anuale;
 3. analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului director şi ale cenzorului, precum şi orice alte informări şi propuneri şi decide asupra acestora;
 4. verifică activitatea Consiliului director şi a cenzorului, modifică sau anulează hotărârile şi actele acestora considerate nelegale sau inoportune şi decide descărcarea lor;
 5. alege şi revocă membrii Consiliului director şi cenzorul;
 6. hotăreşte infiinţarea de filiale;
 7. aplică sancţiunea de excludere şi soluţionează contestaţia împotriva hotărârii de excludere luate de către Comitetul director al Asociaţiei;
 8. stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei anuale, stabileşte şi modifică şi cuantumul altor contribuţii datorate de membri Asociaţiei, după caz;
 9. soluţionează, ca ultimă instanţa, litigiile dintre membri, precum şi dintre aceştia şi Consiliul Director;
 10. hotăreşte fuziunea, divizarea, dizolvarea sau Asocierea şi ia măsurile pentru stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 11. hotăreşte modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
 12. decide asupra tuturor celorlalte probeleme a căror rezolvare nu intră în atribuţiile Consiliului director al Asociaţiei sau a altor organe;
 13. îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege sau de regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 28 – Adunarea generală se întruneşte cel putin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi a cenzorului.

Art. 29 – Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfaşurarea ei, sau, în cazuri urgente, cu cel putin 3 zile de la data fixată, în acest din urma caz dacă se impune, în mod necesar, modificarea statutului, sau, apar situaţii care afectează însăşi existenţa asociaţiei.

Art. 30 – Adunarea generală se convoacă la cererea scrisa a unui număr de cel putin 1/2 din numărul membrilor fondatori şi al membrilor asociaţi. Convocarea se face de către Consiliul director, printr-un convocator scris, pus la dispoziţia participanţilor împreună cu materialele supuse dezbaterii. Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor puncte de dezbatere, prin cerere scrisă înaintată către Consiliul director cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea Adunării generale.

Art. 31 – La Adunarea generală participă membrii fondatori, membrii-asociaţi, membrii aderenţi, în calitate de invitaţi fără drept de vot, membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot, precum şi orice alte persoane, în calitate de invitaţi fără drept de vot. În cadrul Adunării generale, fiecare membru fondator şi membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art. 32 – Membri asociaţi care, într-o anumită problemă, supusa dezbaterii şedinţei Adunării generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până  la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în conditiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă, fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 33 – Alegerile pentru Consiliul director şi cenzor au loc o dată la patru ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la prima Adunare generală care le precede.

Art. 34 – Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel putin o jumătate plus unul dintre membrii fondatori şi membrii-asociati. Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut, Adunarea generală se reconvoaca dupa o perioada de 15 zile şi poate avea loc valabil oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi. Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea generală, se consemneaza într-un proces-verbal de şedinţă.

Art. 35 – Adunarea generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsa sa, de înlocuitorul acestuia. Hotărârile Adunării generale se iau cu 2/3 din rândul membrilor fondatori şi membrilor asociaţi prezenţi în adunare.

Art. 36 – Prin excepţie de la dispoziţiile de mai sus, hotărârile Adunării generale prin care se numeşte sau se revocă Preşedintele asociaţiei sau/şi se numeşte sau se revocă vreunul dintre membri Consiliului director se adoptă cu votul majorităţii de 2/3 din membrii asociaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Art. 37 – Hotărârile Adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociaţii care au lipsit sau au votat împotriva şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinta, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţa despre hotărâre sau de la data când a avut loc sedinţa, dupa caz.

 

Secţiunea II. Consiliul director

Art. 38 – Consiliul director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotararilor Adunării generale. Consiliul director al Asociaţiei este constituit din trei persoane, dintre care o persoană va asigura şi desfăşura activităţi de secretariat al Consiliului, astfel:

 1. Preşedinte IONESCU LAURENŢIU IULIAN, cetăţean român, 7, în calitate de membru fondator,
 2. Vicepreședinte NĂNĂU ROBERTINO – SOLOMON,cetăţean român , în calitate de membru fondator,
 3. Secretar PANĂ MARIUS LUCIAN, cetăţean român, , în calitate de membru fondator,

Art. 39 – Membrii Consiliului director sunt aleşi din rândul membrilor fondatori, pe un mandat de 4 (patru) ani. Potrivit hotârării Adunării generale, membrii iniţiali ai Consiliului director vor putea fi înlocuiţi. În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul director, el va fi înlocuit cu unul din membrii asociaţi, sau o terţă persoană, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi. În cazul in care un membru desemnat în Consiliul director se retrage, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte, retragerea operând la data împlinirii termenului. Funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Consiliului Director, cu întrunirea votului unei jumatăţi plus unu din numărul membrilor fondatori cu drept de vot prezenţi. Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la data vacantării acestora.

Art. 40 – În exercitarea competenţei sale, Consiliul director are următoarele atribuţii:

 1. prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei;
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 3. aprobă organigrama şi schema de personal a Asociaţiei;
 4. elaborează regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Asociaţiei;
 5. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 41 – Membrii Consiliului director care, într-o anumita problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 42 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de sedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 43 – Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a incheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. Persoanele anume imputernicite în acest sens vor putea angaja patrimonial Asociaţia in limita unui plafon de 1000 lei, stabilit prin hotărâre a Consiliului Director.

Art. 44 – Consiliul director se întruneşte cel puţin o data la trei luni sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun. Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată. Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumatate plus unu din voturi.

Art. 45 – Deliberarile şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia poate avea servicii specializate a căror modalitate de funcţionare şi organigramă se stabileşte de Consiliul director care va angaja personalul contractual.

 

CAPITOLUL V.  CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 46 – Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de dl. IONESCU MIRCEA – ANDREI.

(2) În realizarea competenţei sale, dl. IONESCU MIRCEA – ANDREI, cetăţean român, , verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale şi Consiliului director; poate participa la sedinţele Consiliului director, fără drept de vot; îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în statut sau stabilite de Consiliul director.

(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrisi, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 47 – Adunarea Generală aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociaţiei.

(2) În situația numirii unui cenzor, acesta este ales de către Adunarea generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori şi membrilor-asociaţi prezenţi, pentru un mandat de 4 ani.

 

 

CAPITOLUL VI. RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 48 – Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 200 lei şi este alcătuit din aport în bani.

(2) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile din contribuţiile membrilor asociaţi, cotizaţiile şi taxele de înscriere a membrilor-aderenţi şi asociaţi, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.

(3) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor acesteia.

Art. 49 – Veniturile Asociaţiei provin din: cotizaţiile şi contribuţiile în bani ale membrilor fondatori şi ale celorlalte categorii de membri; dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale; dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; venituri realizate din activităţi economice directe, inclusiv din activităţi de organizare a unor târguri, expoziţii şi/sau alte manifestări; donaţii, sponsorizări sau legate; resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege.

Art. 50 – Asociaţia poate înfiinţa societăti comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.

(2) Asociaţia poate desfasura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legatura strânsă cu scopul ei principal.

Art. 51 – Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt: cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei; salarii şi adaosuri la salarii; indemnizaţii, prime şi premii; procurări de rechizite, imprimate de birou, echipamente specifice şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului asociaţiei; chirii, împrumuturi, dobânzi, taxe, comisioane bancare; burse, cazare, masa, transport; utilitati (energie electrică, termică, gaze naturale, apă etc.); alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de către Consiliul director, sau de către persoane anume însărcinate de acesta.

(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi bănesti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

Art. 52 – Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

 

CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 53 – Asociaţia se va dizolva:

 1. De drept prin: realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
 2. Prin hotărâre judecatorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când: scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; urmăreste alt scop decât cel pentru care a fost constituită; a devenit insolvabilă; nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotârârea, în unanimitate, a Adunării generale.

 1. În alte situaţii prevăzute expres de lege.

Art. 54 – În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecatorească sau de Adunarea generală după caz.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

(3) La intrarea in funcţie, lichidatorii efectuează inventarul şi incheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii îşi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 55 – Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 56 – În cazul dizolvarii Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către alte persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 57 – Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

Art. 58 – După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilantul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţilor şi fundaţilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art. 59 – Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceast moment fiind consideraţi descărcaţi.

Art. 60 – Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţilor şi fundaţilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorului, prin care se atestă descărcarea acestuia de obligaţiile asumate.

 

CAPITOLUL VIII. DISPOZITII FINALE

Art. 61 – Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţile legislaţiei in vigoare.

Art. 62 – Redactat şi editat în 7(şapte) exemplare, a câte 11 pagini fiecare, de valoare juridică egală în Craiova, la data de .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul statut a fost redactat de avocat Bogoiu Narcis – Teodor.

Atestată identitatea părţilor, data şi conţinutul actului

conform art. 3, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 51/1995

privind exercitarea profesiei de avocat.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în 7 (şapte) exemplare şi conţine 11 (unsprezece) pagini, fiind încheiat astăzi, _____.09.2017 la Craiova şi înregistrat în Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat CABINET INDIVIDUAL AV. BOGOIU NARCIS – TEODOR conform art. 3 din Legea nr. 51/1995 sub nr. ___  din

 

_______________________