Statut-AOFC Romania

STATUTUL ASOCIAŢIEI OLTCIT FAN CLUB-adoptat de Adunarea Generala in data de 5 februarie 2022

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Părţile:

1. IONESCU LAURENŢIU IULIAN, cetăţean român, în calitate de membru fondator;
2. NĂNĂU ROBERTINO – SOLOMON, cetăţean român, în calitate de membru fondator;
3. PANĂ MARIUS LUCIAN, cetăţean român, în calitate de membru fondator;
4. HERMENEAN GEORGE membru afiliat;
5. TORCEA SORIN membru afiliat;
6. NANAU CRISTINA membru afiliat;
7. MARIAN OCTAVIAN ILIE membru afiliat;
8. OPREA DANIEL membru afiliat;
9. IRIMESCU GABRIEL membru afiliat;
10. CONSTANTIN CRISTIAN membru afiliat;
11. BRANZEA ADRIAN membru afiliat;
12. BOICEA MARIAN membru afiliat;
13. LEOVEANU DORU membru afiliat;
14. MITACHE ANDREI membru afiliat;
15. BONDA DORIN membru afiliat;
16. ILIE NICOLAE SUCALA membru afiliat;
17. RADU SOCOL membru afiliat;
18. BACIU VLAD membru afiliat;
19. GHIZDAVU ADRIAN membru afiliat;
20. BOGDAN ION membru afiliat;
21. APOSTOLEANU OCTAVIAN membru afiliat;
22. BURSUCANU LORIN membru afiliat;
23. PARSCOVEANU MUGUREL membru afiliat;
24. CRISTIAN RAZVAN POPA membru afiliat;
25. BRANZAN ION membru afiliat;
26. AMARANDEI BOGDAN membru afiliat;
27. FODOREANGABRIEL membru afiliat;
28. BUSICA ALEX membru afiliat;
29. BOICEA GEORGE membru afiliat;
30. NICA OLIMPIU membru afiliat;
31. TARALESCA GABRIEL membru afiliat;
32. ALEXANDRU GABRIEL membru afiliat;
33. STEANTA ADRIAN membru afiliat;
34. BUGA SORIN membru afiliat;
35. PASCU ANDREI membru afiliat;
36. TOMA RADU membru afiliat;
37. GARNICEANU CATALIN membru afiliat;
38. DANILA COSMIN membru afiliat;
39. MIHALCEA SORIN membru afiliat;
40. MOCANU CLAUDIU membru afiliat;
41. SZABO KOPPANY membru afiliat;
42. STANA GEORGE BOGDAN membru afiliat;
43. MOTIU GHEORGHE membru afiliat;
44. SERBAN ADRIAN FLORIN membru afiliat;
45. ONET CONSTANTIN ROMEO membru afiliat;
46. BELITA MADALIN membru afiliat;
au convenit să încheie prezentul Statut al ASOCIAŢIEI OLTCIT FAN CLUB (denumită „Asociaţia”), în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi în condiţiile şi termenii mai jos stipulaţi.
Art. 2 – Denumirea Asociaţiei este „ASOCIAŢIA OLTCIT FAN CLUB”, în conformitate cu dovada privind disponibilitatea şi rezervarea denumirii nr. 162634/29.08.2017, eliberată de Ministerul Justiţiei, cu valabilitate până la data de 09.02.2018.
Art. 3 – Asociaţia este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, este nepartizană politic şi acţionează în beneficiul public şi mutual nepatrimonial al membrilor ei.
Art. 4 – Sediul Asociaţiei este situat în Municipiul Craiova, str. Mihail Moxa, nr. 8, bl. H7, et. 2, ap. 10, judeţul Dolj şi poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului director.
Art. 5 – Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată.
Art. 6 – Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 200 lei, constituit exclusiv din aport în bani.
Art. 7 – Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.

CAPITOLUL II. SCOPURI ŞI ACTIVITĂŢI

Art. 8 – Scopurile asociaţiei sunt urmatoarele:
a) promovarea și încurajarea conservării, restaurării și utilizării vehiculelor marca OLTCIT în condiții istorice și tehnice corecte;
b) informarea și culitvarea interesului pentru practicarea automobilismului și a turismului automobilistic cu vehicule OLTCIT;
c) conservarea vehiculelor OLTCIT prin acțiuni de informare a deținătorilor de vehicule asupra valorii tehnice și culturale pe care acestea o reprezintă în cadrul patrimoniului universal.
Art. 9 – În vederea realizării scopurilor Asociaţiei, aceasta va desfăşura următoarele activităţi (va avea următoarele obiective):
a) înfiinţarea şi susţinerea de filiale ale Asociaţiei;
b) organizarea unor baze de date, actualizate periodic, cu membrii asociaţiei precum şi cu orice alte persoane care aderă la scopurile şi principiile asociaţiei;
c) crearea şi administrarea unor pagini web, care să faciliteze contactul, accesul la baza de date şi la informaţii pentru persoanele interesate, și care să popularizeze activitatea asociatiei;
d) acordarea de sprijin moral şi logistic membrilor Asociaţiei, precum şi altor persoane care aderă la scopurile şi principiile Asociaţiei;
e) realizarea de proiecte şi programe, prin accesarea de fonduri publice sau private, interne sau internationale;
f) colaborarea cu alte instituţii, asociaţii cu profil şi scop asemănător, cu organisme interne sau internaţionale, asociatii, cluburi, federații și muzee de specialitate, precum și cu alți parteneri de profil, persoane fizice sau juridice, în vederea iniţierii de acţiuni comune şi schimburi de experienţă;
g) iniţierea şi susţinerea de proiecte de acte normative ce vizează domenii de interes pentru Asociaţie;
h) participarea, la solicitarea organelor legislative, guvernamentale, locale şi socio-profesionale, la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative, sau a altor reglementări ce vizează domeniile de interes ale Asociaţiei;
i) organizarea de excursii turistice şi vizite profesionale, menite să contribuie la dezvoltarea relaţiilor asociative cu alte organizaţii şi organisme din ţară şi străinătate;
j) exprimarea poziţiei membrilor Asociaţiei şi iniţierea de acţiuni concrete în legatură cu toate problemele de interes pentru aceştia;
k) apărarea drepturilor şi intereselor materiale şi/sau morale ale membrilor Asociaţiei în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, române sau străine;
l) organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de voluntariat şi filantropie pentru realizarea scopurilor asociaţiei;
m) organizarea de cursuri, întâlniri, reuniuni, conferinţe, seminarii, simpozioane, schimburi de experienţă, expoziţii, mese rotunde, colocvii, târguri şi alte manifestări cu tematică automobilistică;
n) organizarea și susținerea de reuniuni de inițiere în tehnicile de restaurare, conservare și întreținere a vehiculelor OLTCIT;
o) organizarea și coordonarea de festivaluri, concursuri, parade, raliuri, expoziții, simpozioane și alte acțiuni de interes sportiv, tehnic, istoric, cultural sau filantropic cu vehiculele OLTCIT deținute de membrii Asociației sau de invitații acesteia;
p) editarea și difuzarea unor programe, broșuri, afișe, reviste, insigne, autocolante, pixuri, fanioane, agende, tricouri, brichete, calendare, cărți poștale, medalii, casete video, postere, plachete, numere de concurs, agende de bord, diplome, cupe, legitimații, hărți și itinerare de concurs, panouri specifice, invitații, CD-uri și DVD-uri, bannere, calendare precum și alte materiale tematice, menite să popularizeze imaginea și activitatea Asociației;
q) facilitarea procurării de documentații, cataloage, piese de schimb și consumabile pentru membrii Asociatiei;
r) realizarea unor emisiuni/articole pe teme legate de activitatea Asociației, sfaturi tehnice, file din istoria automobilului, etc. în colaborare cu posturi de radio-TV/publicații;
s) acordarea de consultanță pentru constituirea unui lot național de vehicule OLTCIT în vederea participării la manifestări de gen din străinătate;
t) inițierea și participarea la dezbateri pe plan național și internațional legate de evoluția și dezvoltarea mișcării vehiculelor OLTCIT;
u) inițierea de orice alte acțiuni privind dezvoltarea și perfecționarea activităților specifice;
v) colaborarea cu autorități și instituții publice, membri afiliați și oricare alte persoane juridice sau fizice în vederea dezvoltării activităților descrise de prezentul statut;
w) acordarea de asistență tehnică și logistică asociațiilor similare din străinătate, care organizează manifestări ce tranzitează teritoriul României, pe bază de reciprocitate;
x) colectarea de materiale, obiecte, publicații, fotografii și informații referitoare la istoria automobilului OLTCIT în România;
y) cultivarea interesului pentru practicarea automobilismului și a turismului automobilistic cu vehicule OLTCIT în cadrul manifestărilor organizate de Asociație;
z) orice alte activităţi care contribuie la realizarea scopului asociaţiei şi care nu sunt contrare ordinii de drept şi principilor şi scopurilor Asociaţiei.
Art. 10 – Schimbarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei se face numai de către membrii fondatori sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a cinci şesimi din numărul membrilor Consiliului director.
Art. 11 – În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.
Art. 12 – Asociaţia se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinatate, în vederea realizării scopului şi obiectivelor sale.
Art. 13 – Asociaţia îşi poate constitui sucursale sau filiale, în ţară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.
Art. 14 – Sucursalele sau filialele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale Asociaţiei, fiind conduse de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al sucursalelor sau filialelor Asociaţiei este stabilită prin hotărârea Adunării generale a Asociaţiei.

CAPITOLUL III MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI. SANCŢIUNI

Art. 15 – Membrii Asociaţiei sunt:
a) membri fondatori – persoanele care au constituit Asociaţia, contribuind moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului iniţial;
b) membri asociaţi – persoanele care se asociază ulterior fondării Asociaţiei, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de art. 18 din prezentul Statut;
c) membri de onoare – persoane fizice şi/sau persoanele juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului asociatiei; sunt consideraţi membri de onoare şi personalităţile marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive, culturale şi religioase, care s-au remarcat în domeniile de interes ale asociaţiei şi care, prin activitatea lor, o sprijină în realizarea obiectivelor acesteia;
d) membri aderenți – persoanele care și-au exprimat intenția de a deveni membri asociați, printr-o cerere de adeziune și urmează să fie supuși aprobării Consiliului director.
Art. 16 – Calitatea de membru asociat al Asociaţiei se acordă de către Consiliul director, prin votul a cel putin 1/2 din numărul membrilor consiliului.
Art. 17 – Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă de către Consiliul director, prin votul a cel putin 1/2 din numărul membrilor Consiliului, la propunerea unuia sau mai multor membri fondatori sau membri asociaţi.
Art. 18– Membri fondatori şi membri asociaţi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;
b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;
c) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;
d) să participe la programele derulate de Asociaţie;
e) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale, sportive, turistice şi religioase în domeniile de interes ale Asociaţiei;
f) să aibă acces la baza de date a Asociaţiei;
g) să se retragă din Asociaţie;
h) orice alte drepturi prevăzute în mod expres de regulamentele Asociaţiei.
Art. 19 – Membri de onoare ai Asociaţiei beneficiază de drepturile prevazute la art. 18 lit. c), d) și e) din prezentul Statut.
Art. 20 – Obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt următoarele:
a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului director al Asociației;
b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţie;
c) să achite la timp cotizaţia anuală la care s-au obligat, al cărei cuantum se stabilește anual prin hotărâre a adunării generale, precum şi celelalte contribuţii stabilite de Adunarea generală;
d) să nu aducă daune morale sau materiale Asociaţiei sau mebrilor acesteia, iar în situaţia în care acestea s-au produs să le repare;
e) să notifice Asociaţiei orice modificări intervenite cu privire la datele personale;
f) să-şi îndeplinească orice alte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociaţie.
Art. 21 – Comisia de etică a Asociaţiei este formată din trei membri cu probitate morală desăvârşită, aleşi pe un mandat de 4 ani. Comisia de etică stabilește și aplică membrilor Asociației sancțiunile ce se impun după o cercetare prealabilă.
Art. 22 – Sancţiunile care se pot aplica de către Comisia de etică sunt următoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever și ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din calitatea de membru al Asociaţiei şi/sau din funcţia de conducere.
Art. 23 – Sancţiunile prevăzute la art. 22 lit. c) se aplică diferenţiat în cazul săvârşirii de către membrii Asociaţiei a urmatoarelor abateri:
a) denigrarea activităţii Asociatiei;
b) întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociaţiei;
c) angajarea Asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de către organele de conducere ale acesteia;
d) abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;
e) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
f) neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea, în cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociaţiei.
Art. 24 – Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:
a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată;
b) prin excludere, în următoarele situaţii:
– încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale Asociaţiei;
– condamnarea, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi principiile Asociaţiei;
– în caz de neplată a cotizației timp de 2 ani consecutivi.
Art. 25 – Hotărârea de excludere se ia de către Comitetul Director al Asociaţiei prin decizie. Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia formulată împotriva hotărârii de excludere se soluţioneaza de Adunarea generală. De la data pronunţării deciziei de excludere şi până la soluţionarea acesteia de Adunarea generală, calitatea de membru al Asociaţiei este suspendată. Numai în situaţia în care hotărârea de excludere a avut la bază neplata cotizaţiei, timp de 2 ani consecutivi, iar în perioada de suspendare membrul îşi acoperă debitul izvorât din neplata acesteia, suspendarea înceteaza, Adunarea generală va lua act de acoperirea debitului, va admite contestaţia şi va respinge cererea de excludere a membrului rău-platnic, iar acesta îşi va relua calitatea de membru cu drepturi depline.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secţiunea I. Adunarea generală

Art. 26 – Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi a membrilor asociaţi.
Art. 27 – Adunarea generală are urmatoarele atribuţii:
a) stabileşte strategia şi a obiectivele generale ale Asociaţiei;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi situaţiile financiare anuale;
c) analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului director şi ale cenzorului, precum şi orice alte informări şi propuneri şi decide asupra acestora;
d) verifică activitatea Consiliului director şi a cenzorului, modifică sau anulează hotărârile şi actele acestora considerate nelegale sau inoportune şi decide descărcarea lor;
e) alege şi revocă membrii Consiliului director şi cenzorul;
f) hotăreşte înfiinţarea de filiale;
g) aplică sancţiunea de excludere şi soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor de excludere luate de către Comitetul director al Asociaţiei;
h) stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei anuale, stabileşte şi modifică cuantumul altor contribuţii datorate de membri Asociaţiei, după caz;
i) soluţionează, ca ultimă instanţă, litigiile dintre membri, precum şi dintre aceştia şi Consiliul director;
j) hotărăşte fuziunea, divizarea, dizolvarea sau asocierea Asociației şi ia măsurile pentru stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
k) hotărăşte modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
l) decide asupra tuturor celorlalte probleme a căror rezolvare nu intră în atribuţiile Consiliului director al Asociaţiei sau a altor organe;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art. 28 – Adunarea generală se întruneşte cel putin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi a cenzorului.
Art. 29 – Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfaşurare sau, în cazuri urgente, cu cel putin 3 zile de la data fixată, în cazul în care se impune, în mod necesar, modificarea statutului sau, apar situaţii care afectează însăşi existenţa Asociaţiei.
Art. 30 – Adunarea generală se convoacă de catre Consiliul director sau, în situații excepționale, la cererea scrisa a unui număr de cel puțin 1/2 din numărul membrilor fondatori şi al membrilor asociaţi. Convocarea se face printr-un convocator scris, pus la dispoziţia participanţilor împreună cu materialele supuse dezbaterii. Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor puncte de dezbatere, prin cerere scrisă înaintată către Consiliul director cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea Adunării generale.
Art. 31 – La Adunarea generală participă membrii fondatori, membrii asociaţi, membrii aderenţi în calitate de invitaţi fără drept de vot, membrii de onoare în calitate de invitaţi fără drept de vot, precum şi orice alte persoane în calitate de invitaţi fără drept de vot. În cadrul Adunării generale fiecare membru fondator şi membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Art. 32 – Membri asociaţi și membri fondatori care, într-o anumită problemă, supusă dezbaterii şedinţei Adunării generale, au un interes personal și/sau prin soț/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în conditiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 33 – Alegerile pentru Consiliul director şi cenzor au loc o dată la patru ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la prima Adunare generală care le precede.
Art. 34 – Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel putin o jumătate plus unul dintre membrii fondatori şi membrii asociati. În situatia în care nu se întrunește cvorumul necesar se va convoca o nouă adunare în termen de maxim 15 zile, aceasta fiind statutară indiferent de numărul membrilor Asociației cu drept de vot prezenți. În acest caz Adunarea generală poate avea loc în aceeași zi, în aceeași locație, la o oră diferită, cu condiția să fi fost menționat în mod expres în convocator. Modul de desfăşurare, dezbaterile şi hotărârile adoptate de Adunarea generală, se consemnează în proces-verbal de şedinţă.
Art. 35 – Adunarea generală este condusă de preşedintele Asociaţiei sau, în lipsa sa, de înlocuitorul acestuia. Hotărârile Adunării generale se iau cu 2/3 din rândul membrilor fondatori şi membrilor asociaţi prezenţi.
Art. 36 – Prin excepţie, hotărârile Adunării generale prin care se aduc modificări Statutului, se numeşte sau se revocă preşedintele și/sau vicepreședintele Asociaţiei şi se revocă membri Consiliului director se adoptă cu votul majorităţii de 2/3 din membrii Asociaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
Art. 37 – Hotărârile Adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate potrivit dispozițiilor legale, de către oricare dintre membrii fondatori și membri asociați care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de şedinta, în termen de 15 zile de la data la care au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședinţa, după caz.

Secţiunea II. Consiliul director

Art. 38 – (1) Consiliul director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. Consiliul director al Asociaţiei este constituit din 7 membri, cu drept de vot, astfel:
a) 1 președinte,
b) 1 vicepreședinte,
c) 1 secretar care va asigura şi desfăşura activităţi de secretariat,
d) 4 membri simpli.
(2) Din Consiliul director pot face parte membrii fondatori și membrii afiliați. Membrii fondatori și membrii afiliați pot fi aleși de Adunarea generală în funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar și membrii simplii ai Consiliului director.
(3) Ședințele Consiliului director sunt statutare în condițiile în care la ședință sunt prezenți/își pot exprima votul cel puțin 2/3 din membrii, iar hotărârile sunt valabile dacă se iau cu majoritatea simplă din voturile participanților la ședință. Votul poate fi exprimat personal sau la distanță prin: videoconferință, teleconferință, electronic (prin email).
Art. 39 – (1) Președintele, vicepreședintele, secretarul și membrii simpli ai Consiliului director sunt aleşi din rândul membrilor fondatori și al membrilor afiliati pe un mandat de 4 ani, în cadrul unei Adunări generale de alegeri.
(2) În cadrul Adunări generale de alegeri membrii fondatori și membri asociați pot face propuneri pentru funcțiile din Consiliul director.
(3) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Distribuirea și numărarea buletinelor de vot se face de către comisia de validare și numărare a voturilor, compusă din 3 membri asociați prezenți, desemnați de Adunarea generală. Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de Comisia de validare și numarare a voturilor înainte de numărarea acestora. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depășește pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat și se va relua votarea. La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate și buletinele anulate nu se iau în calcul.
(4) Rezultatul alegerilor va fi validat de Comisia de validare și numărare a voturilor și consemnat atât în procesul-verbal al Adunării generale în cadrul căreia au avut loc alegerile, cât și în procesul-verbal încheiat de comisie după numărarea voturilor.
(5) Alegerea Consiliului director se va face prin vot secret, pe funcții. În cazul în care pentru o anumită funcție a fost propus un singur candidat, alegerea acestuia se poate face și prin vot deschis.
(6) Candidații sunt declarați aleși după cum urmează:
a) Președintele, vicepreședintele și secretarul, în primul tur de scrutin, numai dacă întrunesc majoritatea simplă a voturilor celor prezenți la Adunarea generală. În situația în care, după desfășurarea primului tur de scrutin, nu s-a întrunit majoritatea simplă a voturilor pentru nici un candidat, se va organiza un al doilea tur de scrutin, în care vor participa primii doi candidați, pentru fiecare dintre funcții, în ordinea dată de numărul de voturi obținute la primul tur de scrutin. După al doilea tur de scrutin va fi ales candidatul care obține majoritatea relativă (cel mai mare număr de voturi). Dacă pe primul loc sunt mai mulți candidați care au obținut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei. După al doilea tur de scrutin va fi ales candidatul care obține majoritatea relativă. În cazul în care pe locul doi sunt mai mulți candidați care au obținut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceștia și candidatul situat pe primul loc. După al doilea tur de scrutin, va fi declarat președinte, vicepreședinte și secretar, candidatul care obține majoritatea relativă. În cazul egalității numărului de voturi, scrutinul se repetă.
b) membrii simpli ai Consiliului director vor fi declarați aleși din rândul candidaților care au obținut cele mai multe voturi, în ordine descrescătoare, până la completarea numărului stabilit. Dacă pentru completarea ultimului loc de membru simplu al Consiliului director, sunt doi sau mai multi candidați cu același număr de voturi se va ține un nou tur de scrutin între aceștia. Când cel puțin o functie din Consiliul director nu a putut fi ocupată în Adunarea generală în cadrul căria au avut loc alegerile, aceasta se poate ocupa prin alegeri care vor fi incluse în ordinea de zi a următoarei Adunări generale. Hotărârea Adunării generale în cadrul căreia au avut loc alegerile, se va consemna în proces-verbal de ședință care va fi semnat în mod obligatoriu, la terminarea ședinței, de către toți membrii cu drept de vot participanți și membrii Comisiei de validare și numărare a voturilor.
(7) Calitatea de membru al Consiliului director se pierde în următoarele situații:
a) de drept, în situația în care se absentează nemotivat la cel puțin două ședințe într-un an calendaristic; în caz de absentă motivată, membrul Consiliului director este obligat să facă dovada;
b) prin demisie, deces sau imposibilitatea îndeplinirii funcției;
c) excludere sau demitere, ca urmare a hotărârii Adunării generale, la propunerea Consiliului director, pentru încălcări grave ale statutului, regulamentelor și normelor Asociației precum și pentru conduită necorespunzătoare, constând în defăimarea activității, lipsa de activitate și implicare sau alte prejudicii aduse Asociației;
(8) În cazul în care un membru părăseşte, din orice motiv, Consiliul director, el va fi înlocuit cu un nou membru din rândul membrilor asociaţi. Funcţiile rămase libere se completează, cu ocazia primei Adunări generale, la propunerea Consiliului director, cu întrunirea votului majorităţii de 2/3 din membrii Asociaţiei prezenți la Adunarea generală, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute, conform art. 36. În cazul în care un membru al Consiliul director se retrage voluntar, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice, retragerea operând la data împlinirii termenului.
Art. 40 – În exercitarea competenţei sale, Consiliul director are următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi schema de personal a Asociaţiei;
d) elaborează regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Asociaţiei;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art. 41 – Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, au un interes personal și/sau prin soț/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în conditiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 42 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de membri asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de sedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 43 – Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. Persoanele imputernicite în acest sens vor putea angaja patrimonial Asociaţia în limita unui plafon de 1000 lei, cu aprobarea Consiliului director.
Art. 44 – Consiliul director se întruneşte cel puţin o data la trei luni sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun. Convocarea Consiliului director se face de preşedinte iar, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată. Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu jumatate plus unu din voturile celor prezenți.
Art. 45 – (1) Deliberarile şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe, prin grija secretarului.
(2) Lucrările ședințelor Consiliului director sunt consemnate într-un proces-verbal de ședință, înscriindu-se opiniile personale ale fiecărui membru prezent. Procesele-verbale vor fi semnate, în mod obligatoriu, de membrii prezenți la ședință. În cazul în care ședințele au avut loc integral sau parțial prin tele/videoconferință/electronic, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (3), dovada modului în care s-a votat va fi confirmată printr-un email, în care se va menționa problema dezbătută și votul. Modul de vot astfel exprimat va fi consemnat în Registrul de procese-verbale, iar documentul care conține exprimarea votului se va tipări și se va atașa în registru.
(3) În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia poate înființa servicii specializate a căror modalitate de funcţionare, organigramă și încadrare cu personal se stabileşte de Consiliul director.

CAPITOLUL V. CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 46 – (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, aflat în subordinea Consiliului director, fără drept de vot. Acesta îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.
(2) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
(3) Controlul financiar va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă Asociaţia va avea mai mult de 100 de membri asociați înscriși, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 47 – (1) Adunarea generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar al Asociaţiei.
(2) În situația numirii unui cenzor, acesta este ales de către Adunarea generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori şi membrilor asociaţi prezenţi, pentru un mandat de 4 ani.

CAPITOLUL VI. RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 48 – (1) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 200 lei şi constituit din aport în bani.
(2) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile din contribuţiile membrilor asociaţi, cotizaţiile şi taxele de înscriere a membrilor aderenţi şi asociaţi, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.
(3) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor acesteia.
Art. 49 – Veniturile Asociaţiei provin din: cotizaţii şi contribuţii în bani ale membrilor fondatori şi ale celorlalte categorii de membri; dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale; dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; venituri realizate din activităţi economice directe, inclusiv din activităţi de organizare a unor târguri, expoziţii şi/sau alte manifestări; donaţii, sponsorizări sau legate; resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege.
Art. 50 – (1) Asociaţia poate înfiinţa societăti comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.
(2) Asociaţia poate desfășura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură cu scopul ei principal.
Art. 51 – (1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt: cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei; salarii şi adaosuri la salarii; indemnizaţii, prime şi premii; procurări de rechizite, imprimate de birou, echipamente specifice şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului Asociaţiei; chirii, împrumuturi, dobânzi, taxe, comisioane bancare; burse, cazare, masă, transport; utilități (energie electrică, termică, gaze naturale, apă etc.); alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de către Consiliul director, sau de către persoanele împuternicite de acesta.
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.
Art. 52 – Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 53 – Asociaţia se va dizolvă:
a) de drept prin: realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
b) prin hotărâre judecatorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când: scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; urmăreste alt scop decât cel pentru care a fost constituită; a devenit insolvabilă; nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.
c) prin hotârârea, în unanimitate, a Adunării generale.
d) în alte situaţii prevăzute expres de lege.
Art. 54 – (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecatorească sau de Adunarea generală după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.
(3) La intrarea în funcţie, lichidatorii efectuează inventarul şi incheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
(4) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îşi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
Art. 55 – (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma activul patrimonial în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.
Art. 56 – (1) În cazul dizolvarii Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice; aceste bunuri pot fi transmise către alte persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
(2) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (1), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(3) Data transmiterii bunurilor este data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 57 – Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.
Art. 58 – După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilantul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţilor şi fundaţilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.
Art. 59 – Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, fiind consideraţi descărcaţi.
Art. 60 – (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţilor şi fundaţilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorului, prin care se atestă descărcarea acestuia de obligaţiile asumate.